۱۴۰۱/۱/۱
حسب لزوم دید مقام محترم وزارت امور داخله ا.ا.ا محترم مولوی محمد رفیق “مخلص” به حیث رئیس تامینات تصدی ملی محافظت عامه رسماً معرفی گردید، در مراسم معرفی الحاج مولوی سعید الله “حماس” رئیس عمومی تصدی ملی محافظت عامه، مولوی عنایت الله “رشید” معاون عملیاتی، و تعداد رؤسا، مدیران عمومی و امرین نیز اشتراک ورزیده بود، در این مراسم معاون عملیاتی طی صحبت از کارکرد ها و خدمات ارزشمند سرپرست قبلی ریاست تامینات تصدی ملی محافظت عامه قدردانی نموده و تقرر مولوی مخلص را به وظیفه جدید شان تبریک گفتند.
افزود تغییر و تبدیل در ادارات یک اصل بوده به همین اساس به هدایات و اوامر مقامات اطاعت نموده و مصدر خدمت به ملت و دولت خود باشیم.