در مراسم معرفی موصوف، مولوی عبدالحکیم حمدی رئیس عمومی ارتباطات استراتیژیک وزارت امورداخله، شماری از مسوولین ریاست تصدی ملی محافظت عامه اشتراک داشتند.
مولوی عبدالحکیم حمدی رئیس ارتباطات استراتیژیک وزارت امورداخله در مراسم معرفی معاون تصدی ملی محافظت عامه گفت؛ با آمدن امارت اسلامی حکومت یک فصل تازه را آغاز نموده افزود که، در نظام اسلامی فرق وجود ندارد و همه ما درقبال خدمت گذاری به مردم افغانستان مسوول هستیم.
وی علاوه نمود که حکومت داری جای برای خدمت است و ما خادم ملت هستم و از کارمندان خواست که شبانه روزی به خاطر خدمت به مردم رنجدیده کشور با مسوول جدید به گونه صادقانه همکاری همه جانبه نموده و به مسوول جدید موفقیت مزید در امورکاری آروز نمود.
مولوی عنایت الله، معاون تصدی ملی محافظت عامه در مراسم معرفی اش خطاب به کارمندان ومسوولین این نهاد گفت که اداره جای امتیاز نیست، بلکه جای برای خدمت است هر فرد در بخش های مربوطه شان مسوولیت دارد مصدرخدمت بهتر شود.
در اخیر ننگیالی غرنی سرپرست ریاست دفتر تصدی ملی محافظت عامه به نماینده گی از کارمندان این نهاد ضمن خوش آمدید به مسوول جدید تعهد خویش را در جهت خدمت گذاری صادقانه به کشور ابراز نمود.