نهاد تدارکاتی اداره تدارکات ملی به نمایندگی ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه
تمویل کننده دولت افغانستان
نام پروژه و نمبر تشخیصیه نام پروژه: پروژه تهیه و تدارک 29 قلم عینیات البسوی مورد ضرورت تصدی ملی محافظت عامه
نمبر تشخیصیه: NPPF/1400/G-3353
ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها مؤرخ:  01/06/1400 ساعت 10:00 قبل از ظهر (به وقت محلی)

نوت: آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد

مبلغ تضمین آفر مبلغ تضمین آفر برای لات اول: 1,500,000 یک میلیون و پنجصد هزار افغانی،

مبلغ تضمین آفر برای لات دوم : 3,500,000 سه میلیون و پنجصد هزار افغانی

جلسه قبل از داوطلبی جلسه قبل از داوطلبی، از طریق سکایپ آدرس ذیل دایر میگردد:

Skype Name: NPA Economy Sector

Skype ID: live:.cid.74b055a732aec83b

تاریخ جلسه: 16  05/ /1400 ساعت: 10:00 قبل از ظهر

آدرس برای تسلیمی  آفر آدرس: اتاق کنفرانس ها، ریاست عملیاتی، سکرتریت آفرگشایی، اداره تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا، پشتونستان وات، کابل- افغانستان.

 توجه:  سکرتریت آفرگشایی

آدرس الکترونیکی:    Bfs-npa@npa.gov.af

شماره تماس: 020 292 6290

نوت: درصورتیکه تاریخ معین شده برای تسلیمی آفرها به روز رخصتی تصادف نماید آفرها در روز بعدی کاری در همان ساعت تعین شده تسلیم و بازگشایی خواهد شد.

ویب سایت جهت دریافت آفر داوطلبان میتوانند اسناد داوطلبی پروژه مذکور را از ویب سایت www.ageops.net و یا www.npa.gov.af  بدست آورند.

Attention: Awrang Zib Alkozai

Address: National Procurement Authority (NPA), Pashtunistan Watt Square, Distract II, Kabul City, Afghanistan.

Telephone: +93 (0)20 292 62 24

Electronic mail address: awrangzib.alkozai@npa.gov.af

Copy to:  fardin.pardis@npa.gov.af & sulaiman.shah@npa.gov.af