نهاد تدارکاتی اداره تدارکات ملی به نمایندگی تصدی ملی محافظت عامه
تمویل کننده دولت افغانستان
نام پروژه و نمبر تشخیصیه نام پروژه: پروژه تهیه و تدارک مواد اعاشوی مورد ضرورت قوماندانی محافظ مس عینک
نمبر تشخیصیه:  NPA/NPPF/1400/G-2768/NCB
ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها مؤرخ  1400/03/27 10:00 قبل از ظهر (به وقت محلی)

نوت: آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد

مبلغ تضمین آفر مقدار تضمی آفر 1,500,000 یک میلیون پنجصد هزار افغانی می باشد
آدرس برای تسلیمی  آفر آدرس: ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا، اداره تدارکات ملی، معاونیت عملیاتی و منابع، ریاست عملیاتی، سکرتریت آفرگشائی، پشتونستان وات، کابل – افغانستان

شخص ارتباطی: آمریت سکرتریت آفرگشائی

آدرس الکترونیکی:    Bfs-npa@npa.gov.af

شماره تماس: 020 292 6290

نوت: درصورتیکه تاریخ معین شده برای تسلیمی آفرها به روز رخصتی تصادف نماید آفرها در روز بعدی کاری در همان ساعت تعین شده تسلیم و بازگشایی خواهد شد.

ویب سایت جهت دریافت آفر  داوطلبان میتوانند اسناد داوطلبی پروژه مذکور را از ویب سایت  www.npa.gov.af, https://ageops.net/ , https://tenders.ageops.net/   بدست آورند.

جهت دریافت توضیح به معلومات ارتباطی ذیل مراجعه گردد.

شماره تماس: 020 292 6295

ایمیل ادرس: muneer.andisha@npa.gov.af

کاپی: masih.alimy@npa.gov.af , zubair.majeed@npa.gov.af