ریاست محافظت پروژه های غیردولتی:

این ریاست مسوولیت تأمین امنیت پروژه های غیر دولتی را در مرکز و ولایات به عهده دارد، ریاست مذکور با تأمین امنیت فزیکی ادارات و شرکت های غیر دولتی وجوه مالی دولت را نیز تقویت می بخشد.