این ریاست که در چوکات ریاست عمومی عملیاتی فعالیت دارد، مطابق به طرز العمل محافظتی خویش مسئوولیت تأمین امنیت پروژه­ های غیر دولتی را در مرکز و ولایات به عهده دارد، ریاست مذکور به تأمین امنیت فزیکی ادارات و شرکت های  غیر دولتی، وجوه مالی دولت را نیز تقویت می­بخشد.

که تا این دَم تعدادِ زیادی  از سایت­ ها و محلات تحت مسوولیت خویش را توسط قطعات­ امنیتی خویش تحت پوشش قرار داده و در این راستا از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نه خواهد ورزید.