مالي او اداري ریاست

مالي او اداري ریاست
د مالي ریاست

د امنیتي‌تصدۍ د عوایدو را ټولول، تنظیمول او څارل، پیرودونکو ته د حساب (Invoice) لیږل او د تصدۍ اړوند د لګښتونو پرځای کول د مالي او اداري ریاست له عمده‌مسوولیتونو څخه شمیرل کیږي.
دغه ریاست د قراردادونو (پروتکلونو) او د مشتریانو د چوپړتیاو د شعباتو پر مټ له متقاضیانو سره د قراردادونو د ترسره کولو، پیرودونکو ته د امنیتي هوکړه‌لیک او د عامه‌ ساتنې ملي تصدي په اړه د اړینو او لومړنيو مالوماتو د شریکولو دنده پرغاړه لري.