قیس باوری رييس عمومی محافظت‌عامه وتصدی‌امنیتی وزارت امور داخله صبح امروز از چگونگی جریان آموزش‌های نظامی بانوان كه هفته قبل آغاز گرديده بود ديدار نموده و همچنان روند استحکامات و بازسازی‌ قرارگاه این اداره را كه در حال ترميم قرار دارد كنترول نمودند؛ آقاي باوري برای مسوولان بخش‌ها هدایت داد تا به کیفیت آموزش‌های نظامی و مسلکی و چگونگی کار بهتر توجه بیشتر نمایند.