آقای باوری معدن مس عینک لوگر را یک پروژه بزرگ ملی در کشور بیان کرده برای نیروهای محافظتی آن دستور داد تا به‌خاطر تأمين امنیت بيشتر این پروژه صادقانه تلاش نمایند.
رئیس عمومی محافظت‌عامه و تصدی‌امنیتی از توجه و حمایت کلی رهبری این اداره به ‌خاطر اکمالات تجهیزات نظامی و لوژیستیکی نیروهای محافظتی این معدن خبر داد.