د عامه ساتنې ملي تصدۍ پلاوي له مس عينک ليدنه وکړه.

د عامه ساتنې ملي تصدۍ د رهبري هیئت له لوري يو باصلاحیته پلاوی د عینک د مسو ساتندویه غونډ د امنیتي وضعې د ارزونې او کنترول په موخه واستول شو.
د مس عینک ساتونکي وايي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې بريالي دي او هېڅ ډول هڅې نه سپموي.
پلاوی د مس عينک د ساتونکو ظرفيت او بيداري ستايي او عين حال کې يې ورته لازمې سپارښتنې هم وکړې.
د یادونې وړ ده چې عینک د مسو کان له مهمو پروژو څخه شمېرل کیږي او د افغانستان د اقتصادي ودې په برخه کې پام وړ او حياتي ارزښت لري.

د عامه ساتنې ملي تصدۍ د رهبري هیئت له لوري يو باصلاحیته پلاوی د عینک د مسو ساتندویه غونډ د امنیتي وضعې د ارزونې او کنترول په موخه واستول شو.
د مس عینک ساتونکي وايي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې بريالي دي او هېڅ ډول هڅې نه سپموي.
پلاوی د مس عينک د ساتونکو ظرفيت او بيداري ستايي او عين حال کې يې ورته لازمې سپارښتنې هم وکړې.
د یادونې وړ ده چې عینک د مسو کان له مهمو پروژو څخه شمېرل کیږي او د افغانستان د اقتصادي ودې په برخه کې پام وړ او حياتي ارزښت لري.