د نفت او ګازو تصدي چې په هېواد کې د نفت او ګازو تر ټولو ستره واردوونکې اداره ده، په ازاد بازار کې سيالي کوي.

د دغې تصدۍ د لویو زېرمو، ګاز بالونونو او د پلور مرکزونو امنیت، د عامه ساتنې ملي تصدۍ ساتونکو له لوري تامین شوی دی.

د عامه ساتنې ملي تصدۍ ساتونکي د سوداګرو د پانګونې او فعالیتونو، په مسلکي او باوري ډول ساتنه کوي.