بیش از شصت تن از نیروهای محافظت عامه بعد از فراگیری آموزش های نظامی از فرماندهی مرکز تربیوی این ریاست سند فراغت به دست آوردند.

رهبری تصدی ملی محافظت عامه تعلیم وتربیه و آموزش های تکتیکی برای نیروهای محافظت عامه را از اولویت­های این اداره بیان کرده برای مسلکی شدن این نیروها تلاش می­ورزند.

با این حال این نیروهای آموزش دیده می­گویند: بخاطر دفاع از منابع اقتصادی وپروژه­های ملی وبین المللی تلاش های جدی نموده امنیت آن را به­گونه صادقانه تأمین خواهیم کرد.