یاد سوداګریز مرکز چې له کلونو راهیسې فعالیت کوي، امنیت يې د عامه ساتنې ملي تصدۍ مسلکي او مجهزو ساتونکو ټینګ کړی دی.د یاد سوداګریز مرکز یو تن هټیوال احمد وایي: دا چې یاد مرکز د امنیت له پلوه خوندي دی، نو په همدې دلیل دلته ګڼه ګوڼه زياته ده.ځای لري چې د یاد سوداګريز مرکز له ساتندویه ځواکونو څخه مننه وکړو .