بیش ازچهل تن از نیروهای محافظت‌ عامه بعد از فراگیری دوره یک‌ماهه آموزش‌های نظامی از فرماندهی مرکز تعلیمی ریاست عمومی محافظت‌ عامه و تصدی‌ امنیتی به قطعات‌ شان اعزام گردیدند.
این نیروها تعهد سپردند که به‌ خاطر حفاظت از دارایی‌های کشور بر بنیاد قرارداد امنیتی وتأمین امنیت این سرزمین از هیچ نوع تلاش دریغ نخواهند کرد.