اعلان داوطلبی!

{ تهیه و تدارک ۴۶ قلم ادویه جات و ملزمه طبی ۱۳ پروژه انکشافی؛ ریاست بین المللی؛ سکتور خصوصی (خود کفا) و خارج تشکیل دفتر مرکزی و مداومین مرکز تربیوی مورد نیاز معینیت تصدی ملی محافظت عامه از بابت سال مالی ۱۴۰۲}
معینیت تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک ۴۶ قلم ادویه جات و ملزمه طبی ۱۳ پروژه انکشافی؛ ریاست بین المللی؛ سکتور خصوصی (خود کفا) و خارج تشکیل دفتر مرکزی و مداومین مرکز تربیوی مورد نیاز معینیت تصدی ملی محافظت عامه از بابت سال مالی ۱۴۰۲در چهار حصه که دارای شماره داوطلبی NPPF/1402/G-8 /NCB بوده اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دیسک از امریت تهیه و تدارکات معینیت تصدی ملی محافظت عامه بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر روز چهار شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ واقع تپه نادر خان، معینیت تصدی ملی محافظت عامه، آمریت تهیه و تدارکات ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود و تضمین آفر بصورت بانکی مبلغ 229,000 افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز چهار شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در آمریت تهیه و تدارکات، معینیت تصدی ملی محافظت عامه دایر میگردد.