اعلان داوطلبی!

[ تهیه و تدارک ۷۳ قلم اجناس و وسایل تعمیراتی مورد ضرورت پروژه های انکشافی معینیت تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالي ۱۴۰۲.]
معینیت تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک ۷۳ قلم اجناس و وسایل تعمیراتی مورد ضرورت پروژه های انکشافی معینیت تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالي۱۴۰۲ که دارای شماره داوطلبی RENPPF/1402/G-13/NCB بوده اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دیسک از امریت تهیه و تدارکات معینیت تصدی ملی محافظت عامه بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر روز چهار شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ واقع تپه نادر خان،معینیت تصدی ملی محافظت عامه، آمریت تهیه و تدارکات ارائیه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود و تضمین آفر بصورت بانکی مبلغ 410,000 چهار صد و ده هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز چهار شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در آمریت تهیه و تدارکات، معینیت تصدی ملی محافظت عامه دایر میگردد.