اعلان داوطلبی!

[ تهیه و تدارک ۷ قلم وسایل کمپیوتری و تکنالوژیکی مورد ضرورت قطعات ۱۳ پروژه ملی و انکشافی مربوط ریاست پروژه های دولتی تحت اثر معینیت تصدی ملی محافظت عامه از بابت سال مالی ۱۴۰۲]
معینیت تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک ۷ قلم وسایل کمپیوتری و تکنالوژیکی مورد ضرورت قطعات ۱۳ پروژه ملی و انکشافی مربوط ریاست پروژه های دولتی تحت اثر معینیت تصدی ملی محافظت عامه از بابت سال مالی ۱۴۰۲.که دارای شماره داوطلبی RENPPF/1402/G-17/NCB بوده اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دیسک از امریت تهیه و تدارکات معینیت تصدی ملی محافظت عامه بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر روز چهار شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ واقع تپه نادر خان، معینیت تصدی ملی محافظت عامه ، آمریت تهیه و تدارکات ارائیه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود و تضمین آفر بصورت بانکی مبلغ 140,000 یکصد و چهل هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز چهار شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در آمریت تهیه و تدارکات، معینیت تصدی ملی محافظت عامه دایر میگردد.