سمونمل محمد ظفر شیرین نوری: آمریت پروتوکل ها به منظورِ جلب و جذبِ بیشترِ مشتریان و رضایت آن ها از هیچ نوع مساعی و تلاش دریغ نورزیده و همواره در تلاش است تا روندِ عقدِ قراردادها با مشتریان به گونه ای عالی و رضایت بخش انجام یابند.

امنیتی بوده که از بدوِ پایه¬ گذاری معینیت محافظت¬ عامه وتصدی¬ امنیتی درچوکاتِ این معینیت ایجاد و فعالیت¬ های خویش را آغاز نموده ¬است. از آنجایی که معینیت محافظت ¬عامه وتصدی¬ امنیتی یگانه ارگان ارایه کننده¬ ی خدماتِ مطمیینِ¬ امنیتی در کشور است و بدیلِ کمپنی¬ های خصوصی ¬امنیتی زیر چطر وزارت امورداخله جمهوری¬ اسلامی¬ افغانستان ایجاد گردیده با عقد پروتوکول¬ های¬ امنیتی از پروژه¬ هایِ ملی و بین ¬المللی، بانک¬ ها، شرکت¬ ها و نهادها در سراسر کشور تأمینِ ¬امنیت نموده شب و روز آماده¬ ی خدمتگذاری به ملت است، بدین منظور آمریت پروتوکول ¬ها در چوکات ریاست ¬مالی و اداری این معینیت جهتِ عقد و فسخ پروتوکول ¬ها وتسهیل این روند ایجاد گردیده تا روندِ عقدِ قرار دادهای امنیتی را با پروژه¬ های ملی و بین المللی به بیش¬ببرد.
در گفتگوی که در رابطه به چگونگی امورکاری آمریت پروتوکول¬ ها با آقای سمونمل محمد ظفر شیرین نوری مدیرعمومی عقد قراردادها داشتیم، ایشان در زمینه بیان¬ داشته افزودند: پروسه¬ ی کاری آمریت پروتوکول¬ ها طوریست که در قدم نخست قبل از ارایه¬ ی در خواستی، مشتری باید جواز فعالیت داشته ¬باشد و بعداً احکام مقامات ذیصلاح معینیت ¬ِمحافظت ¬عامه را اخذ نموده جهت تثبیت پرسونل، سلاح، تجهیزات و لوازم مورد نیاز به سروی امنی ارسال می¬ گردد، که با تکمیل پروسه¬ های اداری و با تأیید مشتری دوباره غرض ترتیب پروتوکول امنیتی به آمریت پروتوکول¬ ها مواصلت ورزیده پروتوکول امنیتی ترتیب، ابتدا مهر و امضا و تاییدی مشتری اخذ گردیده سپس به امضا آمر پروتوکول¬ ها، رییس مالی و اداری و معینِ¬ محافظت ¬عامه وتصدی¬ امنیتی رسانیده¬ شده و در فرجام بعد از انعقاد پروتوکول یک نقل از آن به نماینده یا مشتری تسلیم داده شده و کار آن تمام می¬ گردد. آقای نوری اضافه داشت که: این آمریت از بدوِ پایه¬ گذاری معینیتِ -محافظت¬ عامه ¬وتصدی ¬امنیتی تا این دَم خوشبختانه به ¬تعداد صدها پروتوکولِ دولتی، غیر دولتی و بین المللی را جهت ارایه¬ ی خدماتِ¬ امنیتی عقد نموده ¬اند و الحمدلله تا هنوز همه مشتریان که با این آمریت، پروتوکولِ -امنیتی ¬دارند رضایت¬مندی کامل داشته از طرز برخورد محافظین و ارایه¬ ی خدماتِ¬ امنیتی که از سوی این معینیت ارایه می¬ گردد؛ ابراز خرسندی می نمایند. موصوف به ادامه¬ ی صحبت¬ هایش گفت: در صورتیکه کار پروژه های مشتریان به اختتام رسیده باشد یا بودجه کافی برای ادامه ¬ی فعالیت خود نداشته باشند و یا هم در صورت سرپیچی یکی از جانبین پروتوکول به تعهدات منعقد شده، پروتوکل ایشان فسخ می¬ گردد، که تا الحال هیچ مورد خاصی در مورد سرپیچی و کم کاری، به مشاهده نرسیده است و تماماً پروژه ها بعد از تکمیل نمودن کارشان با این آمریت فسخ قرارداد نموده¬ اند. آقای نوری در فرجامِ سخنانش همچنان اضافه¬ داشت که: آمریت پروتوکل¬ها به ¬منظورِ جلب و جذب بیشترِ مشتریان و رضایت آن¬ها از هیچ نوع مساعی و تلاش دریغ نورزیده و همواره در تلاش است تا روندِ عقدِ قراردادها با مشتریان به گونه ¬ای عالی و رضایت بخش انجام یابند.