در پیوند به روندِ کاری و چگونه گی فعالیتِ آمریت بایومتریک معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی، با الحاج سمونمل محمد ایوب برات زاده آمرِ بایومتریک این معینیت مصاحبه ای انجام داده ایم که توجه شما را به خوانش آن معطوف می داریم

مطبوعات: چرا بایومتریک بوجود آمد ؟
برات ¬زاده: از آنجایکه شیوه¬ های مروج قبلی سیستم ثبت هویت جواب¬گوی ضروریات عصرِ فعلی نبود، فلهذا به یک شیوه¬ ای جدید ثبت هویت ضرورت افتاد که باید در برگیرنده خصوصیات فیزیالوژیکی افراد می ¬بود که براساس این نیاز بشریت، بایومتریک¬ کنونی به¬ وجود آمد. بایومتریک عبارت از نشان انگشت، تصویرِصورت، نشانِ کفِ دست و پا، صدا و غیره خصوصیات افراد می ¬باشد و این سیستم ثبت خصوصیات توانسته بدیلِ مناسب تثبیت هویت¬ باشد و می توان گفت که روندِ بایومتریک در سال 1387 هجری- خورشیدی به همکاری جامعه¬ ی جهانی در افغانستان ایجاد گردید.
مطبوعات: هدف از ایجاد بایومتریک در معینیت محافظت¬ عامه چیست ؟
برات¬ زاده: آمریت بایومتریک معینیت محافظت¬ عامه و تصدی¬ امنیتی به¬ منظور تثبیت هویت، ثبت و راجستر پرسونل مربوط به این معینیت ایجاد گردیده تا توانسته باشد در پروسه شفافیت جلب جذب سربازان و محافظین امنیتی (گاردها) رول بسزای را ایفا نماید و از جلب جذب افراد نا مطلوب که سابقه جرمی و جنایی دارند در صفوفِ معینیت محافظت¬ عامه جلوگیری نماید که تا اکنون از ورود افراد نامطلوب با بکارگیری از سیستم ثبت هویت به وسیله بایومتریک ببه صورت کل جلوگیری شده و پرسونل مجرب این آمریت در کارهای شان نیزموفق بوده اند.
مطبوعات: چه تعداد محافظین و سربازان تا کنون بایومتریک شده ¬اند ؟
برات ¬زاده: آمریت بایومتریک که در سال 1394 هجری-خورشدی در چوکات ریاست محترم عمومی عملیاتی معینیت محافظت¬ عامه و تصدی¬ امنیتی ایجاد گردیده و از ایجاد فعالیت الی اکنون به تعداد 7461 تن سربازان وگاردان مربوط به ¬ریاست¬ های مختلف این معینیت را تثبیت هویت و ثبت بایومتریک نموده است و کار در این زمینه به صورت جدی جریان دارد و همچنان تمام سربازانی را که برای خدمت در قطعات و مفرزات این معینیت می خواهند شامل شوند قبل از آموزش در مراکز تعلیمی توسط این سیستم، هویت ایشان ثبت می¬ گردد.
مطبوعات: بانک معلوماتی تان چگونه ¬است و چگونه محافظت می ¬شود، آیا امکان دارد معلومات درج شده شخص در دست دشمن قرار گیرد و در آنصورت چه اتفاق خواهد افتاد؟
برات¬ زاده: در رابطه به نگهداری معلومات افراد و چگونگی محافظت از بانک معلوماتی باید یاد آور شوم اینکه این یک موضوع کاملاً محرم بوده اما با اطمینان کامل می ¬توان گفت که هیچ نوع استفاده ¬ی سوء از این بانک امکان پذیر نمی¬ باشد و از هر لحاظ برای تمام گاردان و محافظین این معینیت اطمینان خاطر می دهیم که هیچ گونه چالشی در این زمینه وجود ندارد.
مطبوعات: با بایومتریک با “دی- ان- ای”چه تفاوت ها دارد؟
برات¬ زاده: همانگونه که در بالا تذکر داده شد بایومتریک یا پروسه بایومتریک در برگیرنده خصوصیات فیزیولوژیکی (فزیکی) اشخاص بوده اما “دی- ان- ای” در برگیرنده خصوصیات بایو شیمیاوی (کیمیاوی) افراد است که می ¬توان گفت کاملاٌ دو شیوه متفاوت تثبیت هویت می ¬باشند که در افغانستان تنها از سیستم بایو متریک استفاده می¬ گردد، امیدواریم که با استفاده از سیستم¬ های معاصر ثبت هویت افرادِ تمامِ ارگان ¬های ملکی و نظامی ما ثبت هویت گردند و از ورود افراد نا به¬ کار و مجرم در تمام ارگان¬ ها جلوگیری به¬ عمل آید تا صلح سراسری در کشور حاکم گردد.