سمونوال محمد هاشم بابکرخیل: پلانگذاری و پالیسی سازی یکی از اساساتِ مهمِ کاری در امر حکومتداریِ خوب محسوب گردیده که عرضه‌ی خدماتِ عامه‌ی بهتر برای شهروندانِ کشور را سهل تر ساخته زمینه‌ی رسیدن به اهدافِ عالی اداره را نیز به وجه احسن آن مساعد می سازد

عامه‌ی بهتر برای شهروندانِ کشور به ¬شمار می¬ رود. از این¬رو چه در بخشِ سکتور خصوصی و چه در بخشِ دولتی به این مهم روی¬ آورد و پردازش صورت¬ گرفته حیثیت شاهرگ را به خود اختیار نموده ¬است چون پلانگذاری و پالیسی ¬سازی دقیق و همه جانبه مطابقِ نیازمندی¬ های عینیِ موجود، حلالِ¬ چالش ¬ها و متضمنِ اداره‌ی سالم و ممدِ رسیدنِ به اهدافِ عالیِ ¬آن بوده و مسیرِ فعالیت¬ های یک نهاد را مشخص نموده و زمینه را برای رشدِ سریع و مطلوب هموار می¬ سازد. با توجه به¬ اهمیتِ موضوع، معینیت محافظت¬ عامه وتصدی¬ امنیتی وزارت امور داخله جمهوری¬ اسلامی ¬افغانستان در چوکاتِ تشکیلاتی خویش؛ یک بخشِ کاریِ را زیر نام مدیریتِ¬ عمومی پلان و پالیسی ایجاد کرده ¬است. این ¬مدیریت در مطابقت به قوانین و مقررات و با انجامِ فعالیت ¬های خسته¬ گی ناپذیز، وظایفِ محوله را به ¬گونه‌ی بهتر به پیش می¬برد. بنابر اهمیتِ مسأله، همکارِ ما منیر کریمی مصاحبه¬ ای را با محترم سمونوال محمد هاشم بابکرخیل مدیرعمومی پلان و پالیسیِ این معینیت؛ انجام داده ¬است که اینک متنِ¬ کاملِ این مصاحبه را به دست نشر می¬ سپاریم:
کریمی: لطف¬ نمود در مورد وظایف و مسوولیت¬ های مدیریت عمومی پلان و پالیسی معینیت محافظت¬ عامه و تصدی امنیتی معلومات ارایه¬ بدارید؟
بابکرخیل: مدیریتِ¬ عمومی پلان و پالیسی منحیث مسوولِ¬ تطبیقِ پلانِ¬ استراتیژیک وزارت امور داخله، پالیسی ¬ها، طرزالعمل¬ ها، پلان¬ های ¬توسعه¬ یی، اشتراک در سمینارها، ورکشاپ ها، جلساتِ وزارت امور داخله، جلسات هیئت رهبری معینیت محافظت ¬عامه و تصدی ¬امنیتی، می¬ باشد و همچنان مسوولیت¬ های ذیل را نیز بدوش دارد:
• تکثیرِ پلان¬ های اشتراتیژیک، تکثیرِ پالیسی ¬های وزارت امور داخله، تکثیرِ طرزالعمل¬ های وزارت امور داخله به قدمه ¬های معینیت محافظت ¬عامه و تصدی¬ امنیتی؛
• تعینِ فعالیت¬ های معینیت محافظت ¬عامه و تصدی¬ امنیتی بر اساس پلانِ¬ استراتیژیک وزارت امور داخله؛
• تعینِ اولویت¬ های کاریِ معینیت محافظت¬ عامه وتصدی¬ امنیتی؛
• ترتیبِ پلانِ تطبیقی و تکثیرِ آن به قدمه¬ های معینیت محافظت¬ عامه و تصدی¬ امنیتی؛
• ترتیبِ پلانِ کنترولی در ارتباط به موضوع و تکثیر آن به قدمه¬ های معینیت محافظت¬ عامه و تصدی¬ امنیتی؛
• جمع¬ آوری گزارش¬ ها از اجراآت انجام¬ شده، دست¬آوردها، چالش¬ ها و راه¬ های¬ حل در مطابقت به فعالیت¬ های تعین¬ شده و ارایه¬ ی آن به مقامات (معینیت پالیسی و استراتیژی، ریاست عمومی دفتر مقام وزارت امورداخله).
کریمی: در تطبیق پلان استراتیژیک و سایر امور مربوطه چقدر خود را موفق می¬دانید؟
بابکرخیل: هر چند تطبیق پلان ¬های استراتیژیک با توجه به اوضاعِ¬ امنیتی و شرایطِ نامناسب، کارِ دشواریست اما این مدیریت سعی کرده¬ است تا راه¬ های تطبیقِ مؤثر آن را جستجو و از اسناد ارسالی نظارت و کنترول نماید.
کریمی: رازِ موفق بودن تان در چیست ؟
بابکرخیل: مدیریت سالم، رسیده¬ گی به مشکلات به موقع و سریع و اجرای وظایفِ سپرده¬ شده، تدویر ورکشاپ¬ ها و سمینارها جهت تطبیقِ¬ اسناد ارسالی، فراهم نمودن زمینه¬ ی تبادل افکار با همکاران، اخذ مشوره¬ ی نیک از متخصصین بخش، رفتار و سلوک نیک با همکاران و مراجعین از دلایلِ عمده¬ ی موفقیت این اداره می¬ باشد.
کریمی: در موردِ نیاز به میان آمدن این اداره بگویید؟
بابکرخیل: پلان و پالیسی رهنمودیست جهتِ تداومِ فعالیت¬ ها و افزاریست برای رسیدن به هدفِ مطلوب. بنابر این هیچ اداره¬ای را نمی¬ توان¬ یافت که بدونِ برنامه¬ باشد و یا خطِ¬ مشی از خود نداشته¬ باشد، تمامِ ادارات فعالیت¬ های راهبردی، کوتاه مدت و تخصصی¬ شان¬را توسطِ شعبه ی پلان و پالیسی مشخص می¬ نماید.
از این¬رو پلان و پالیسی یکی از ضروریاتِ اولیه جهت تداومِ فعالیت به منظورِ رسیدن به هدفِ اداره می¬ باشد و معینیت محافظت¬ عامه و تصدی¬ امنیتی نیز به¬ خاطر تداومِ فعالیت¬ های موثر خویش این شعبه را ایجاد نموده¬ است.
کریمی: دایر نمودن ورکشاپ¬ ها و سمینارهای آموزشی یکی از عمده¬ ترین وظایف یک اداره به حساب می رود. در این زمینه شما جه دست¬آوردهای دارید؟
بابکرخیل: نه خیر تدویر سمینارها و ورکشاپ¬ های آموزشی به منظور ارتقای ظرفیت¬ ها کارمندان ملکی و نظامی یکی از وظایف عمده¬ ی آمریت منابع بشری و مدیریت عمومی تعلیم و تربیه معینیت محافظت¬ عامه و تصدی¬ امنیتی بوده، اما بطور غیر رسمی به منظور معلومات بیشتر وتطبیق درست پالیسی¬ ها، طرزالعمل¬ ها، پلان¬ های¬ استراتیژیک، پلان¬ های کنترولی، پلان¬ های¬ تطبیقی؛ سمینارها و ورکشاپ را دایر نموده ¬ایم و نتایجِ که ما از تدویر مجالسِ فوق به¬ دست¬آورده¬ ایم اینست که، مسوولین بخش پلان و پالیسی را با توجه به فعالیت¬ های خواسته شده انجام داده است.
کریمی: در موردِ نتایجِ بدست ¬آمده از نظارتِ¬ پالیسی معلومات بدهید؟
بابکرخیل: نظارت،¬ بخشِ مهمی از وظایف یک اداره محسوب می ¬شود. در روشنی نظارت و کنترول، برنامه¬ ها به شکل درست¬ آن تطبیق می¬ گردد و نتایجِ موثر بدست می¬ آید. تطبیق پلان ¬های کنترولی جهت نظارت از پالیسی بیانگر نتایجِ مؤثر می¬ باشد.
کریمی: هدف از دایر نمودن شورای تصدی¬ امنیتی چیست و بیشتر روی کدام موضوعات بحث صورت می¬ گیرد؟
بابکرخیل: شورای تصدی ¬امنیتی مرجع رهبری کننده¬ ی تصدی¬ امنیتی بوده، متشکل از هفت وزارتخانه¬ است که شامل وزرای امور داخله، مالیه، اقتصاد، فوایدعامه، معدن، انرژی و آب و ریاست عمومی مستقل ارگان¬ های محل می¬ باشد که وزیر امور داخله به¬ حیث رییس آن می ¬باشد و هدف از دایر نمودن این شورا این¬ است که در هر سال تمام فعالیت¬ ها و برنامه های معینیت محافظت¬ عامه و تصدی¬ امنیتی تعیین می¬ گردد و دارالانشای این شورا که تصدی¬ امنیتی می¬ باشد از فعالیت¬ های خود گزارش می¬ دهد.
کریمی: وظایف و صلاحیت¬ های رییس شورای¬ عالی تصدی¬ امنیتی چیست؟
بابکرخیل: وظایف و صلاحیت¬ های شورای¬ عالی تصدی¬ امنیتی قرار ذیل¬ است:
• تثبیت خط ¬ِمشی و تصویب پلانِ ¬کاری سالانه¬ ای تصدی¬ امنیتی؛
• تصویبِ پلانِ ¬مالی، بودجه و تشکیل سالانه¬ ای تصدی¬ امنیتی؛
• تصویبِ لوایح و طرزالعمل¬ های داخلی تصدی¬ امنیتی؛
• ارایه پیشنهاد مبنی بر تقرر وعزل هیئتِ¬ عامل به شورای وزیران؛
• تجدید نظر قسمی یا کـُلی در ترکیب هیئتِ¬ عامل؛
• بررسی و ارزیابی گزارشِ عرضه ¬ی خدمات، فعالیتِ¬ مالی، بیلانسی سالانه¬ ای تصدی¬ امنیتی، اتخاذِ تصمیم در مورد بهبود امور و رفعِ¬ نواقص؛
• اتخاذِ تصمیم به¬ منظور ارتقای مفدیت و کیفیت عرضه¬ ی خدمات و استفاده¬ ی مثمر از ظرفیت¬ های خدماتی، منابع مادی، قوای بشری و مالی؛
• تعینِ حق¬ الخدمتِ عرضه¬¬ ی خدماتِ¬ امنیتی؛
• تصویبِ بیلانسِ سالانه¬ ای تصدی¬ امنیتی مطابقِ مقرره¬ ی قواعد عمومی محاسبه و گزارش¬دهی؛
• اتخاذِ تصمیم در مورد استفاده از ذخایر وجوهِ مالی تصدی¬ امنیتی با درنظرداشت احکام قانون؛
• ارایه¬ ی گزارش از تطبیق فیصله¬ ها و اجراآت بین دو جلسه به شورای¬ عالی تصدی¬ امنیتی.
کریمی: نقش پلان و پالیسی در چوکات معینیت محافظت¬ عامه و تصدی¬ امنیتی چیست؟
بابکرخیل: پلان و پالیسی حیثیتِ شاهرگ هر ارگان را ایفا می نماید، همان گونه که « زندگی بدون برنامه، آینده نامعلوم¬ است و داشتن برنامه، گامی بسوی روشنایی¬ است» برنامه¬ ها (پلان و پالیسی) مسیر فعالیت ¬های یک سازمان را مشخص می¬ سازد و در تصاحب هدف مربوطه کمک شایانی می¬نماید. معینیت محافظت¬ عامه و تصدی¬ امنیتی دارای اصول، اساسنامه، پلان و طرزالعمل¬ های منحصر به خودش را دارا است که هریک در مسیر مشخصی تطبیق می¬ گردد و نقشِ حیاتی در رشد و ترقی این معینیت¬ دارد.
کریمی: نحوه¬ ی نظارت از تطبیق پالیسی و طرزالعمل¬ ها چگونه¬ است؟
بابکرخیل: نظارت یک اراده¬ ی مهم، جدی و ضروری در جهت ارزیابی و کسب نتایج¬ است که تأثیرات فوق¬ العاده بالای اداره دارد. مدیریت عمومی پلان و پالیسی بخاطر نظارت از تطبیق پالیسی ¬ها و طرزالعمل¬ ها، پلان¬ های¬ کنترولی را تهیه¬ نموده و بالای¬ ادارات ذیربط تطبیق می¬ نماید و نتایج آنرا بعد از جمع¬ آوری گزارش¬ های هفته وار، ماهوار، ربع¬وار، شش ماهه و سالانه سنجش نموده و رهنمودهای را در حصه تطبیق اهداف و پلان¬ ها فراهم می¬ سازد، این رهنمودها می¬ تواند حلال نکاتِ مبهمِ¬ پالیسی و طرزالعمل¬ ها باشد.
کریمی : لطف نموده بگویید تفاوت میان پالیسی و استراتیژی در چیست؟
بابکرخیل: پالیسی استفاده¬ ی درست از منابع و فرصت¬ های موجود در جهت کسب اهداف سازمان¬ است که توسط مدیران سطح عالی سازمان ترتیب می¬ شود، همچنان پالیسی یک تصمیم رسمی غرض حل مشکلات جامعه بوده و تفسیر کننده قوانین¬ است در حالیکه استراتیژی جهتِ فعالیت را تعیین می¬نماید و بر روی اهداف دراز مدت و آینده متمرکز است. استراتیژی دارای محدوده¬ ای زمانی بیشتری بوده و شامل ابعاد مختلفِ تخنیکی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره می¬ باشد. و همچنان استراتژی یک برنامه¬ ی جامع، و احد و کامل است جهت کسب هدف.
کریمی: از پلان¬ های آینده¬ا¬ی تان حرف بزنید؟
بابکرخیل: معینیت محافظت ¬عامه و تصدی¬ امنیتی یک تصدی انتفاعی دولتی بوده و همواره کوشیده تا با عرضه¬ ی خدماتِ درست و جلب رضایت مشتریان، عواید بدست آورد. از جانب دیگر هر سازمان برمبنای پلان¬ های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت اهدافِ را بدست می¬ آورند، اکنون پلان آینده¬ ای ما تأمینِ¬ امنیت زیر بناهای دولتی بوده که در کوتاه مدت و دراز مدت بعد از سروی امنیتی و عقد قرارداد با جانب مقابل، آن¬ها را تأمینِ¬ امنیت خواهیم¬ نمود. همچنان ازدیاد عواید جهت تقویت بنیه¬ ی مالی دولت ما و اشتغال¬زایی برای جوانان عزیزما.
کریمی: در اخیر اگر کدام گفتنی داشته باشید؟
بابکرخیل: گفتنی ما اینست که تمام ادارات باید خود را در مطابقت به قوانین و مقررات، پلان و پالیسی عیار سازند تا تمام سوی استفاده¬ ها و سوی تفاهم¬ ها از میان برداشته شود و همه گی به¬ سوی یک جامعه مدرن و حاکمیت قانون در حرکت باشیم.
کریمی: سپاس