مصاحبه با رییس دفترمعینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امورداخله

گفتگوی ویژه با رییس دفتر معینیت محافظت ¬عامه وتصدی¬ امنیتی وزارت امورداخله
به ادامه¬ ی گفتگوهای اختصاصی بامسوولین معینیت محافظت ¬عامه وتصدی¬ امنیتی، این¬بار گفتگوی ویژه را با مل¬ پاسوال عبدالرزاق سیغانی رییس دفتر این معینیت تهیه نمودیم که توجه شما را به خوانش آن معطوف می¬داریم.
محافظت¬ عامه: منطق وجودی معینیت محافظت¬ عامه وتصدی ¬امنیتی، به¬ عنوان یک ساختار انتفاعی و محافظتی در تشکیل وزارت امور داخله چیست؟
سیغانی: قبل از ایجاد معینیت محافظت¬ عامه، برخی کمپنی های خصوصی امنیتی که ازسوی اشخاص داخلی وخارجی رهبری می شد؛ فعالیت میکردند که باعث نقض حقوق بشر و اذیت مردم شده و مسایل چون اختطاف، قاچاق، کمک و روابط با مخالفین و برخی ناهنجاری ها را با خود داشتند که معینیت محافظت¬ عامه بربنیاد یک اساسنامه طبق فرمان ریاست جمهوری و مصوبه شورای وزیران بعنوان بدیل کمپنی های خصوصی امنیتی ایجادشد و تمام کمپنی های خصوصی امنیتی ملغأ قرارگرفتند که در نتیجه، به استثنای کمپنی های که جواز دیپلوماتیک دارند؛ دیگر کمپنی ها، حق فعالیت امنیتی را در کشور ندارند.
محافظت¬ عامه: شما بعنوان یکی از منسوبین این معینیت، میشه ازساختارکلی این اداره حرف بزنید؟
سیغانی: معینیت محافظت¬ عامه وتصدی¬ امنیتی در ساختار تشکیلاتی مربوط به وزارت امور داخله بوده و این معینیت از ریاست های عمومی عملیاتی (پروژه های دولتی، غیردولتی،بین المللی، بدرقه قطارها) ،دفتر، مالی و اداری و تأمینات شکل میگیرد؛ این ریاست ها تحت رهبری مقام معینیت، در امور محوله صادقانه وعادلانه فعالیت میکند که در هشت ولایت کشور، کاروان های اکمالاتی کالاهای تجار و خارجی ها و مدیریت محافظت عامه، جهت تطبیق و تحقق امور این معینیت نیز فعالیت میکنند.
محافظت¬ عامه: درحالات اضطرار نظامی، نیروهای محافظت عامه درصورت نیاز، یکجا با نیروهای امنیتی با مخالفین جنگ خواهندکرد؟
سیغانی: طبق طرزالعمل واساسنامه، نیروهای محافظت¬ عامه حق اشتراک در جنگ و محاربه را ندارند، چون محافظت¬ عامه نیروی دفاعی نبوده و تنفیذ قانون نیز از وظایف محافظت¬عامه شمرده نمیشود؛ در صورت لزوم و حمله دشمن بر نیروهای محافظت¬عامه این نیروها از خود دفاع خواهندکرد.
محافظت¬ عامه: دستاوردهای این معینیت راچگونه بررسی میکنید؟
و با شکل¬گیری معینیت محافظت¬ عامه در چوکات وزارت امورداخله، چی تغیرات از دید اقتصادی، اشتغال زایی و امنیتی در حکومت بخصوص قوای مسلح کشور، رونماگردیده است؟
سیغانی: از ایجاد این معینیت تاکنون دستاوردهای خوبی راداریم، که برای بیش از پانزده هزار تن از هموطنان ما زمینه شغل مناسب فراهم گردیده؛ و بادر نظرداشت پلان های خصمانه دشمن، این معینیت عواید مالی قناعت بخش را داشته است؛ بدون شک بهبود امنیت زمینه مناسب برای سرمایه گذاری داخلی وخارجی و ایجاد شغل درکشوربوده، معینیت محافظت عامه درصددج لب سرمایه گذاری های بیشتر در کشوربوده، که این سرمایه گذاری ها باساس تأمین امنیت بهتر، تحقق پیداخواهندکرد؛ که در نتیجه امنیت کامل و ایجاد شغل برای پدیده منفی،چون: خشونت، قاچاق، اعتیاد به موادمخدر
ونقطه پایان گذاشته خواهدشد.
محافظت ¬عامه:در مورد چگونگی فراگیری تعلیمات نظامی منسوبین تان لطف نموده حرف بزنید؟
سیغانی: تعلیمات نظامی محوراساسی دراستخدام منسوبین به وظایف امنیتی است؛ معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی مراکز تعلیمی نیز دارد که نیروهای محافظت عامه بعد از فراگیری تعلیمات در این مراکز، مورد تجهیرات نظامی قرارگرفته به قطعات وسایت ها اعزام میگردند؛ بنأ این معینیت بدون تعلیم و تربیه، پرسونل استخدام نمیکند، چون تعلیمات بهترنظامی، خدمات بیشتر و عالی را در قبال دارد.
محافظت¬ عامه: به باور برخی از مقامات حکومت، قراراست سروی مقدماتی پروژه تاپی درسال روان آغازشود، تدابیرمعینیت محافظت عامه درتأمین امنیت آن چگونه است؟
سیغانی: این پروژه، ازپروژه های بین المللی در کشوربوده، آغاز فعالیت آن، دراقتصاد کشور مثبت تلقی خواهد شد؛ معینیت محافظت عامه طرح اش را به شورای امنیت ملی فرستاده، حالا این طرح از سوی ریاست جمهوری به وزارت دفاع ملی سپرده شده که جلسات هفته وار جهت تحقق آن، تدویر میگردد و تاکنون درمورد اینکه امنیت و هزینه محافظتی این پروژه راکدام ارگان هابه عهده خواهندگرفت؛ نتایج در دست نیست.
محافظت¬ عامه: در مورد عرضه خدمات امنیتی تان، بر محموله های اکمالاتی تجار وخارجی ها اندکی توضیح دهید؟
و تلفات تان را از این آدرس نسبت به گدشته چگونه ارزیابی میکنید؟
سیغانی: معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی پلان های برجسته را در مورد انتقال محموله ها دارد؛ در سال گدشته این معینیت تلفات چشمگیرنداشته و برخی موضوعات جزئی امنیتی وجود داشت که در مقابل؛ نیروهای دلیر محافظت عامه، ضربات کوبنده بردشمن نیز وارد نموده است، تاکنون مشکلات جدی امنیتی نداریم، امادر مسیرشاهراه هایک سلسله تهدیدات امنیتی احساس میشود که، این معینیت تدابیر برجسته امنیتی را در مورد اتخاذ نموده است.
محافظت¬ عامه: ازدید شما کاروان های اکمالاتی وکمپنی هاکه تأمین امنیت آن را این معینیت به عهده دارد، درسال روان هجری افزایش خواهدیافت،یاکاهش؟
سیغانی: افزایش وکاهش محموله هاو کمپنی ها ارتباط میگیرد به وضعیت امنیتی کشور، به هر اندازه که امنیت حاکم باشد در منطقه، سرمایه گذاری ها و ایجاد کمپنی و کاروان ها بیشترخواهدشد، که در آنصورت وظایف معینیت محافظت عامه، طبق اساسنامه نیز بیشترشده و عایدات بهتر به دسترس حکومت قرارمیگیرد.
محافظت ¬عامه: پیام تان بعنوان ریس دفتر این معینیت به منسوبین تان چیست؟
سیغانی: پیام من به منسوبین شجاع محافظت¬ عامه چنین است؛ تمام قطعات و نیروهای دلیر این معینیت، طوریکه درگذشته مطابق اساسنامه پولیس ملی و پلان های وزارت امور داخله بگونه درست عرضه خدمات امنیتی کردند؛ در سال روان هجری نیز وظایف شان را بامتانت و پایمردی انجام دهند.