نظم،دیسپلین،خدمات!

محافظین معینیت تصدی ملی محافظت عامه هموراه به وظایف و مسئولیت های خود به شکل مسکلی متعهد بوده ، تلاش و کوشش نموده تا برای سکتور خصوصی یک محیط مطمئن و امن ایجاد نمیایند.