مسؤلان و مشتریان افغان یونایتد بانک از اجرای وظایف محافظین معینیت تصدی ملی حفاظت عامه رضایت کامل دارند!

محافظین افغان یونایتد بانک می گویند: ما وظایف خود را مطابق پالیسی ، مقررات و طرزالعمل های معینیت تصدی ملی محافظت عامه انجام می دهیم همچنان تلاش بیشتر برای تامین امنیت افغان یونایتد بانک مینمایم.
مسئولین و مراجعین افغان یونایتد بانک از محافظین معینیت تصدی ملی محافظت عامه ابراز خرسندی و رضایت مندی نشان داده و از خدمات امنیتی شان خوشحال و راضی هستند.