محافظین متعهد به منظور تامین امنیت سکتور خصوصی!

تلاش و تعهد ما به منظور تامین امنیت سکتور خصوصی، پروژه های ملی و بین المللی در کشور می باشد.
محافظین مسلکی و متعهد معینیت تصدی ملی محافظت عامه امنیت بانک بین المللی أفغانستان را به گونه مطمئن تامین نموده است.
محافظین قطعه محافظتی بانک بین المللی أفغانستان میگویند، امنیت این بانک را به طور منظم و مطمئن تامین کرده و به هموطنان اطمینان میدهند که در هر نوع شرایط امنیت بانک بین المللی أفغانستان را تامین مینمایند.