تامین امنیت توسط محافظین مسکلی معینیت تصدی ملی محافظت عامه قابل قدر است.

محافظین شجاع و مسلکی معینیت تصدی ملی محافظت عامه به عنوان فرزندان اصیل کشور از پروژه های ملی و بین المللی، سرمایه های ملی و خصوصی و از سرمایه گزاری های داخلی و خارجی تامین امینت مینمایند.