110 تن محافظین از قرارگاه قوماندانی قطعه محافظتی آمودریا در ولایت سرپل فارغ گردیدند.

در این محفل فراغت قوماندان قطعه محافظتی آمو دریا سید عبدالستار"سیرت"، قوماندان مفرزی آفچین حکمت الله "خاکسار"، مسئولین و یک تعداد مجاهدین اشتراک ورزیده بودند..
محافظین طی یک دوره تعلیمی تعلیمات بدنی و مهارت های فزیکی ،با مردم رویه حسنه و خوب ، اصول چک پاینت ،تکتیک و دیگر موارد که لازم فرا گرفتند..
محترم سید عبدالستار "سیرت" قوماندان قطعه محافظتی آمو دریا در جمع حاضرین و فارغین سخنرانی داشت و افزود که شما مسئولیت محافظت از نقاط مهم نفتی و زیرساخت های اقتصادی کشور را بر عهده دارید. شما باید در انجام وظایف خود هوشیار باشید.و سعی کنید که در نقاط نفتی و برای انجنیران خارجی و داخلی هیج نوع مشکل ایجاد نگردد.در جریان وظیفه میان همدیگر همکاری کامل نمایید..
در اخیر برای محافظین تازه فارغ شده از سوی مسئولین تصدیق نامه توزیع گردید و محفل به دعای خیر به پایان رسید..