اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد !

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، معینیت تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک 7 قلم وسایل کمپیوتری وتکنالوژیکی مورد ضرورت قطعات 13 پروژه ملی و انکشافی مربوط ریاست پروژه های دولتی تحت اثر معینیت تصدی ملی محافظت عامه از بابت سال مالی 1402را به مبلغ {3,994,100} سه میلیون و نه صد و نود و چهار هزار و یکصد افغانی به شرکت محترم ساختمانی و لوژستیکی غنی خیل خروتی دارنـــده جواز شماره (62332) که آدرس آن دانش مارکیت, مرکز لوگر(پل علم ) , لوگر بوده اعطا نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تهیه و تدارکات، معینیت تصدی ملی محافظت عامه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.