اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، معینیت تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک ۱ قلم گاز مایع تعداد ۳۲۸۵ تن پرسونل ۱۳ قطعه محافظتی ریاست محافظت پروژه های دولتی تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالي ۱۴۰۲ را به مبلغ (1,559,306.7 یک ملیون و پنج صدوپنجاه ونو هزار و سه صد شش اعشاریه هفت افغانی به شرکت محترم خدمات لوژستیکی و ساختمانی عصمت اتل سلیم زوی دارنده جواز شماره (۸۰۹۹۵) که آدرس آن کارته نو ناحیه ۸, مرکز کابل, کابل بوده اعطا نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت محترم تهیه و تدارکات، معینیت تصدی ملی محافظت عامه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائیه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده، الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.