ریاست محافظت و امنیت قطارها

ریاست محافظت و امنیت قطارها یکی از ریاست های مهم معینیت تصدی ملی محافظت عامه است که در چهارچوب معاونیت عملیاتی فعالیت های خود را انجام می دهد.
این ریاست مکلف است؛ به منظور هماهنگی با مدیریت های محافظت عامه در زون ها، طبق طرزالعمل اکمالاتی در پرتو قراردادهای امنیتی با کمپنی های داخلی و بین المللی، قطارها را به گونه درست به مناطق مختلف کشور انتقال دهد.