ریاست محافظت از پروژه های غیر دولتی

این ریاست که زیر چتر معاونیت امور عملیاتی فعالیت می کند، بر اساس طرزالعمل محافظتی خود، مسئولیت تامین امنیت در پایتخت و ولایات کشور از پروژه های غیردولتی را بر عهده دارد. این ریاست از یک سو از شرکت ها و مؤسسات غیردولتی محافظت می کند و از طرفی دیګر در رشد درآمدهای مالی کشور نیز مفید بوده است.