ریاست محافظت از پروژه های دولتی

این ریاست که زیر چتر معاونیت امور عملیاتی فعالیت می کند، افتخار محافظت از تأسیسات دولتی و پروژه های دولتی در سطح کشور را دارد. و با محافظین آموزش دیده و مسلکی خود توانسته است که کانال قوش تپه، پاپلین گاز، خط آهن. از بند سلما، کجکی، مچلغو... بند های برق، معادن، سرک های حلقوی، آثار باستانی و پروژه‌های ملی به ګونه مطمین محافظت کند.