ریاست محافظت از پروژه های بین المللی

این ریاست مسئولیت محافظت از پروژه های بین المللی را در سطح کشور بر عهده دارد که با معینیت تصدی ملی محافظت عامه توافقنامه (قرارداد) داشته باشند.
پس از ثبت نام، و بایومتریک، افسران، ساتنمنان و محافظین ریاست پروژه های بین المللی قطعات مربوطه خود معرفی می نماید. و طبق قرارداد امنیتی به یونیفورم و تجهیزات آنها اقدام می کنند.
این ریاست توانسته است از ده ها پروژه بین المللی در سطح کشور محافظت کند. که قبلا توسط شرکت های امنیتی خصوصی محافظت می شد.