دغه ریاست د عامه‌ساتنې ملي تصدي د مقام تر مستقیم اثر لاندې فعالیت کوي، چې د پیژند، اسنادو او اړیکو، پلان او پالیسۍ د عمومي‌مدیریتونو، د مطبوعاتو او نشراتو، حقوقو او بشري‌سرچینو د آمریتونو او د قرارګاه ټولي د تشکیل په درلودلو سره خپلې چارې پرمخ وړي.

د ساتني د کاري‌پلان ترتیبول، له رییسانو، کورنیو او بهرنیو سلاکارانو او پیرودونکو سره د سانتي د مقام د ورځنیو سپارښتونو تعقیبول او د جلسو تنظیمول، د جمهوري‌ریاست د لوړمقام د حکمونو، د وزیرانو شورا د مصوبو او د عامه‌ساتنې ملي تصدۍ  د اوامرو او دایرکتیفونو تکثیرول، د کورنیو چارو وزارت او د عامه ساتني د مقام د اوامرو ثبتول، چې په ټوله کې د یاد ده عامه ساتني د ملکي او نظامي برخو فعالیتونه تر پوښښ لاندې نیسي؛ د یاد ریاست له له عمده‌دندو څخه شمیرل کیږي.