محافظین تصدی ملی محافظت عامه از پروژه های زیر بینایی، بند کمال خان، بند شاه و عروس، بند کجکی حوزه نفتی دریا آمو، لاجورد، معدن مس عینک، خط آهن خواف- هرات، آقینه اندخوی ، خط آهن مزار تورغندی و حیرتان را تآمین امنیت میکنند.
در کنار این پروژه ها از سرمایه گذاران و مراکز تجارتی، مؤسسات تعلیمی و تحصیلی، نهاد های ملی کشور و سکتور خصوصی مسؤلیت امنیتی را نیز محافظین تصدی ملی محافظت عامه بر عهده می گیرند که به گونه مطمین تآمین امنیت خواهند کرد.