این محافظین بعد از فراگیری آموزش های مسلکی به گونه نظری و عملی، طی یک محفل باشکوه در حضورداشت رهبری تصدی ملی محافظت عامه، برخی از مسوولین و قوماندانان قطعات و مفررزه ها سند فراغت به دست آوردند.
در این محفل سمونوال محمدقیس څرگند رئیس دفتر تصدی ملی محافظت عامه به نمایندگی از رهبری این تصدی صحبت نموده و در خطاب به محافظین گفت:
((شما کسانی هستید که ادارات که نظام جمهوری اسلامی افغانستان را تعریف میکنند، تأمین امینت می نماید؛شما محافظ تجارت این کشور هستید و کسان که در این کشور سرمایه دارند و از آن استفاده مشروع می نمایند و به تأمین منافع اقتصادی این کشور و اولاد این کشور زحمت به خرچ می دهند،شما محافظین آن سکتور هستید.))
وی افزود که دارائی ملی ملکیت مشروع مردم افغانستان است و لازم است که هر جوان این کشور از آن به قیمت جان پاسباني کند.
محفل با استدعا خیر و فلاح و صلح پایدار در کشور و با تفویض تصدیق نامه به فارغان این دور به پایان رسید.