سمونوال عبیدالله نورزی معاون عملیاتی تصدی ملی محافظت عامه با اشتراک در محفل فراغت مداومین، ضمن سپاس‌گزاری از اساتید فرماندهی مرکز تعلیمی برای فارغین این دور مبارک باد گفته افزودند: “با گذشت هر روز مسؤولیت ما بیشتر شده و پروژه‌های بیشتری را تأمین امنیت خواهیم کرد.” آقای نورزی در ادامه از تمام فارغین این دور آموزشی خواست تا در جریان وظیفه تاکتیک‌ها و آموزش‌های مسلکی فراگرفته شده را در عمل پیاده نمایند. در پایان شهاب الدین شمس به نمایندگی از نیروهای آموزش‌دیده از نحوه اجرای وظایف به گونه‌ی اساسی و مسلکی اطمینان دادند.