پاسوال سید اکبرشاه تابش رییس محافظت پروژه های غیر دولتی و سرپرست ریاست عمومی عملیاتی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی در رأس یک هیئت، عازم ولایت فاریاب گردیده با مقامات امنیتی آن ولا روی چگونگی تأمین امنیت بند آب گردان المار تشکیل جلسه داد.
نشست مشترک شورای نظامی به منظور چگونگی پاک سازی ساحه بند المار از وجود مخالفان مسلح دولت در مقر فرماندهی لوای نمبر یک قل اردوی 209 شاهین در ولایت فاریاب تدویریافت.
دراین مجلس، پاسوال سید اکبرشاه تابش رییس محافظت پروژه های غیر دولتی و سرپرست ریاست عمومی عملیاتی معینیت محافظت عامه، رییس امنیت ملی، آمرامنیت فرماندهی پولیس فاریاب، معاون قول اردوی 209 شاهین، معاون امنیتی زون 707 پامیر، فرمانده لوای نمبر یک اردوی ملی، روسای شوراهای ولایتی وصلح وهیئت اعزامی این معینیت، اشتراک داشتند.
پاسوال سید اکبرشاه تابش روی هدف سفرش به این ولایت صحبت نموده، گفت: به اساس هدایات مقامات عالی کشور به منظورِ افراز پاسگاه های نظامی و تنظیم نیروهای محافظت عامه در ساحه بند آب گردان المار به این ولایت آمده ایم تا بعد از اجرای عملیات نظامی و پاک سازی آن ساحه از وجود مخالفان دولت و استقرار یک تولی از اردوی ملی برمبنای هدایت مقامات به خاطر حمایت از نیروهای محافظت عامه در بند آب گردان المار، اقدامات عملی نماییم.
آقای تابش، تأمین امنیت و افراز پوسته های نظامی را در بند المار فاریاب از مسوولیت های معینیت محافظت عامه وزارت امورداخله بیان کرده افزود: بعد از عملیات مشترک ازسوی نیروهای ارتش، پولیس و امنیت ملی و جا به جایی یک تولی ارتش ملی به منظورِ حمایت ازنیروهای محافظت عامه در آن ساحه، محافظت عامه آماده ی تأمین امنیت، تجهیز ومستقر ساختن نیروهای خویش در بند المار هستند؛ آقای تابش بر آغاز عملیات تصفیوی در آن ساحات نیز تأکید کرد.
در همین حال آمر امنیت فرماندهی پولیس فاریاب و فرمانده لوای نمبر یک قول اردوی 209 شاهین مقیم این ولایت، تهدیدات امنیتی درمناطق بند المار این ولایت را می پذیرد، اما روی چگونگی تجهیزات و پرسُنل نظامی به خاطر آغاز این عملیات حرف می زنند.
جنرال جنت گل کروخیل فرمانده لوای نمبر یک قل اردوی 209 شاهین مقیم ولایت فاریاب در مورد تصمیم وهدایات مقامات به خاطر استقرار یک تولی حمایوی ارتش ملی در بند المار می گوید: بعد از مشخص شدن یک تولی مجهز حمایوی ارتش ملی، آن قطعه نظامی ارتش را در ساحات بند آب گردان المار مستقر خواهند ساخت.
اعضای این نشست نظامی بعد از بحث و تبادل نظر، نیازمندی ها و نکات مشخص عملیات را با مقامات عالی امنیتی و دفاعی کشور فرستادند و در پایان جلسه، تصامیم لازم امنیتی ازسوی اعضای این نشست اتخاذ گردید.
بند آب گردان المار فاریاب، از پروژه های با اهمیت کشور است که بعد از بازسازی صدها هکتار زمین را زراعتی و آبیاری خواهد کرد و براقتصاد کشور نیز مؤثر واقع خواهد شد، اما ساحات این پروژه ی اقتصادی از چند ماه بدینسو زیر تهدیدات امنیتی قرار گرفته است و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور برای تأمین امنیت آن تلاش ها و تدابیری را اتخاذ نموده کاروان ترقی کشور را به سرمنزل مقصود خواهند رساند.