نیرو های تصدی ملی محافظت عامه برای تامین امنیت انتخابات با صداقت و جدیت عمل نموده و توانستند در تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری 1398 هجری- خورشیدی در کنار سایر نیرو های امنیتی و دفاعی کشور سهم فعال گرفته و تلاش نمودند تا مردم در فضای آرام و مطمئن به پای صندوقهای رأی بیایند.