نیروهای محافظت‌ عامه امنیت بند برق گرشک را تأمین نموده اند
بند برق گرشک ولایت هلمند یکی از پروژه‌ های مهم و حیاتی کشور شمرده می ‌شود که نیروهای تصدی ملی محافظت عامه امنیت آن را به ګونه عالی تأمین نموده اند.
لومړی څارن رحمت الله مجیدی قوماندان قطعه محافظتی بند برق گرشک می گوید:

نیروهای محافظتی تصدی ملی محافظت ‌عامه در زمینه تامین امنیت این بند صادقانه تلاش ورزیده و با مورال بلند وظایف خویش را انجام می د هند و نمی‌ گذارند کس مانع کار شان در این پروژه مهم شود.