نیروهای تصدی ملی محافظت عامه که در جریان آموزش های نظامی هستند در کنار تمرینات نظامی، تمرینات ورزشی را نیز انجام میدهند.

این نیروها همه روزه پس از برگزاری صنوف درسی و آموزش های نظامی به بازی های هم‌چون فوتبال و والیبال می پردازند.

این درحالیست که مرکز تعلیمی تصدی ملی محافظت عامه دارای میدان های معیاری ورزشی نیزمیباشد .