نیروهای تصدی ملی محافظت عامه سبستیشن دو راهی ولایت هلمند را تامین امنیت می‌نمایند.
طبق قرار داد فی مابین ریاست عمومی تصدی ملی محافظت‌ عامه و شرکت برشنا؛ نیروهای محافظت‌عامه امنیت این سبستیشن را تامین نموده اند.