نیروهای آموزش دیده و مسلکی تصدی ملی محافظت عامه امنیت مراکز تعلیمی را تأمین نموده است.

قرار است نیروهای دلیر این تصدی در آینده نزدیک امنیت شماری دیگر از مراکز تعلیمی و تحصیلی را نیز به عهده بیگیرند.

تصدی ملی محافظت عامه متضمن فضای مصؤن و مطمئین در مراکز تعلیمی و تحصیلی است.