در این نشست مل پاسوال خوشحال سعادت رئیس عمومی تصدی ملی محافظت عامه و انجینیر عبدالباری صدیقی معاون تخنیکی اداره خط آهن، روی چگونگی تأمین امنیت قطعه چهارم فاز اول پروژه خط آهن هرات – خواف صحبت نمودند.
انجینر عبدالباری صدیقی معاون تخنیکی اداره خط آهن در مورد ارزش پروژه خط آهن هرات – خواف و تطبیق بهتر این پروژه ملی صحبت نمود.
وی از تهدیدات امنیتی در مقابل ساخت و ساز قطعه چهارم فاز اول پروژه خط آهن خواف – هرات یادآوری نمود و بالای امنیت بهتر آن تاکید نمود.
مل پاسوال خوشحال سعادت رئیس عمومی تصدی ملی محافظت عامه اطمینان داد،که محافظین محافظت عامه امنیت قطعه چهارم فاز اول پروژه خط آهن خواف – هرات را به گونه مطمئن تأمین خواهد نمود.
وی افزود، به منظور تأمین امنیت مطمئن و تطبیق بهتر این پروژه ملی در مسیر راه پسته های امنیتی ایجاد می نماید.
کار ساخت و ساز سه قطعه خط آهن هرات – خواف تکمیل گردیده و چند ماه پیش افتتاح گردید، کار ساخت و ساز قطعه چهارم آن سال آینده تکمیل خواهد شد.