نزدیک به ۴۰۰ تن جوانان از مرکز تربیوی تصدی ملی محافظت عامه فارغ خواهند شد.
این محصلین که مصروف فراگیری تعلیمات نظامی و مسلکی هستند، به زودی دوره آموزشی آنها تکمیل و جهت محافظت از دارائی های عامه، پروژه های ملی و سکتور خصوصی به وظایف شان گماشته خواهند شد.
این جوانان که با روحیه بلند اسلامی و ملی مهارت های مسلکی را فراگرفتند، با توان و دقت کامل به منظور خدمت به کشور و مردم به وظایف شان اعزام می شوند.