نیروهای مسلکی تصدی ملی محافطت عامه بستر مصون امنیتی را برای تاجران و سرمایه گذاران که از این طریق اموال تجارتی شان را انتقال میدهند مساعد ساخته است.
با بهره‌برداری از پروژه خواف-هرات، تاجران افغان قادر خواهند شد که اموال تجارتی خویش را با قیمت ارزان، و به‌گونه مصون به مارکیت‌های منطقه و جهان صادر و وارد نمایند.
محافظین تصدی ملی محافظت عامه با تامین نمودن امنیت پروژه های بزرگ اقتصادی زمینه انتقال اموال تجارتی را به گونه مصون برای تجار و سرمایه گذار در کشور فراهم ساخته است.