مل‌پاسوال‌ محمد ایاس اکبری سرپرست ریاست محافظت پروژه‌های دولتی در رأس یک هیئت عازم ولایت پکتیا گردیده قطعه محافظتی بند آب‌گردان مچلغو را از نزدیک کنترول کرد.
آقای اکبری امکانات و چگونگی وضعیت امنیتی این بند را مورد بررسی قرار داده برای اکمالات و تجهیزات نظامی و افزایش پرسونل امنیتی در این قطعه گزارش‌ها واقدامات جدی را با رهبری ریاست عمومی محافظت‌عامه وتصدی‌امنیتی وزارت امور داخله در میان گذاشت.
ایشان هر چند تهدیدات امنیتی را در بند آب‌گردان مچلغو می‌پذیرد، اما می‌گوید: این تهدیدات مانع کار بازسازی این بند آب‌گردان نخواهد شد و وضعیت امنیتی دراین ساحات نگران کننده نیست.