پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت‌عامه و تصدی‌امنیتی وزارت امور داخله در حالی‌که مل‌پاسوال محمد شریف مجاهد رییس محافظت پروژه‌های بین‌المللی، مل‌پاسوال گلبدین همدرد رییس مالی و اداری، سمونوال گدا محمد مدیر عمومی پیژند، مهرالله مهری آمر منابعِ‌بشری و برخی از مسوولینِ بخش‌های معینیت محافظت‌عامه و تصدی‌امنیتی نیز حضور داشتند؛ سیستمِ حاضری الکترونیکی کارکنانِ ملکی این معینیت را افتتاح کرد.

در محفلی‌که به همین‌مناسبت ترتیب یافته‌بود در نخست، مهرالله مهری آمر منابعِ‌بشری معینیت محافظت‌عامه و تصدی‌امنیتی ضمنِ خوش‌آمدید به حاضرین محفل، در پیوند به ویژه‌گی‌ها، نحوه‌ی عملکرد، موثریت و مثمریت این سیستم صحبت کرده، از حسنِ نیت و حمایت همه جانبه‌ی رهبری این‌معینیت از طرح‌ها و فعالیت‌های این آمریت، سپاسگزاری نمود.

سپس، پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت‌عامه و تصدی‌امنیتی در مورد، صحبت نموده گفت: از آنجاییکه ارایه‌ی خدماتِ بهتر و بیشتر برای مشتریان و مراجعینِ معینیت محافظت‌عامه و تصدی‌امنیتی از اولویت‌های‌کاریِ‌ماست، از این‌رو به سلسله‌ی اصلاحات بیشتر امور کاری در بخش‌های مختلف این معینیت، امروز الحمدلله به یک دست‌آوردِ دیگری که همانا دیجیتل‌سازی حاضری کارکنان ملکی این معینیت‌است، نایل آمده‌ایم که این‌موفقیت را در مجموع به‌مدیریت عمومی پیژند و به‌ویژه آمریت منابعِ‌بشری تبریک می‌گویم.

آقای امیری اضافه‌داشت: به‌منظور نظمِ بیشتر و بهتر به کارها و همچنان ایجاد سهولت در بخشِ حاضری‌ کارکنان ملکی، این سیستم در معینیت محافظت‌عامه و تصدی‌امنیتی راه‌اندازی گردیده‌است. وی همچنان گفت: جلوگیری از ضیاعِ وقتِ کارکنانِ این معینیت در زمان امضای حاضری، شفافیت در حاضری و معاشات، مسوولیت‌پذیری بیشترِ کارکنان، سهولت در روند کاری و سرعت عمل در بررسی حاضری کارکنان و ده‌ها موردِ دیگر از ویژه‌گی‌ها و مزایایی این سیستم است.
در همین‌حال، مل‌پاسوال گلبدین همدرد رییس مالی و اداری این معینیت نیز در رابطه به سیستم حاضری الکترونیکی صحبت‌نموده افتتاحِ این‌سیستم را به همه‌ی همکاران تبریک گفت.

قابل یاد آوریست که این سیستم بسیاری از مشکلات مربوطه را مرفوع و از تلف شدنِ وقت جلوگیری به عمل آورده و همچنان کارکنان غیرحاضر و حاضر را نیز به درستی شناسایی و مشخص می‌دارد.