کارکنان و داشته­ های بانک ملی­ افغان در سال­های پسین از سوی نیروهای فعالِ معینیت محافظت­ عامه تأمین امنیت می ­شوند، این کارمندان که  الحمدلله درفضایِ آرامِش و امنیت به­ سر می­ برند ضمنِ تمجید، از مسوولین معینیت ­محافظت­ عامه و تصدی­ امنیتی می­ خواهند تا در این راستا بیشتر از گذشته کوشا باشند.

زین­ الله­ حسنی معاونِ­ عملیاتی بانک­ ملی ­افغان می­ گوید: نیروهای محافظت­ عامه به­ گونه شبانه­ روزی در مورد حفاظت داشته­ های این بانک و تأمینِ­ امنیت انتقال پول به خزانه و نماینده ­گی­ های آن صادقانه تلاش می­کنند و اجازه نخواهند داد تا حملات هراس ­افگنی و نظامی دشمنانِ افغانستان، خسارات و ضایعات را بر دارایی این دستگاهِ اقتصادی وارد نمایند.

آقای حسنی از فضای آرامِش و امنیت در مرکز و نماینده­ گی ­های ­بانک ملی ­افغان حرف می­زند؛ وی می­گوید: این نیروها با رفتار پسندیده و آموزش­های­ نظامی و به­ گونه­ای مسلکی کاروان انتقال پول را به خزانه و نماینده­ گی ­های آن تأمین ­ِامنیت می­کنند. وی از رهبری معینیت­ محافظت ­عامه و تصدی ­امنیتی می­ خواهد تا به­ خاطرِ حفاظت و امنیتِ خوب­تر، نیروهای محافظِ­ این دستگاه اقتصادی را در مرکز و ولایات بیشتر حمایت و یاری رسانند.

معاونِ­ عملیاتی بانک ملی ­افغان می ­افزاید: در سیستم بانکداری برای مشتریان بیشترین ارزش داده می­شود. او از رفتار و اخلاق نیکِ نیروهای محافظت­ عامه در جریان برخورد با مشتریان آن ابراز رضایت نموده، اخلاق و توانمندی این نیروها را نشانِ از فراگیری آموزش­های نظامی آنان می­داند.

از سوی ­هم مراجعین بانک ملی ­افغان با آرامش و اطمینان کامل و با پول­های هنگفت در این بانک دولتی رفت و برگشت می­کنند، آنان می­گویند با حضور فعال نیروهای محافظت­ عامه به­ خاطر تأمینِ ­امنیت داشته های این بانک الحمدلله هیچ نوع تهدیدات امنیتی وجود نداشته و تشویش­هایِ از این آدرس آنان را رنج نخواهد داد.

گفته­ می­شود بانک ملی­ افغان از دیرینه­ ترین بانک دولتی در کشور است که از چندین دهه بدینسو خدمات بانکداری را انجام ­داده که در مرکز و ولایات کشور نزدیک به سی­ باب نماینده­ گی دارد که از سوی نیروهای فعال محافظت­ عامه بر اساس قرارداد امنیتی، این بانک را تأمین امنیت می­کنند.