مرکز تعلیمی و تربیوی تصدی ملی محافظت‌عامه مکان مصون برای آموزش‌ بانوان!
مرکز تعلیمی تصدی ملی محافظت عامه با داشتن اساتید مجرب و مسلکی در کنار طبقه ذکور بانوان را نیز به صورت مسلکی،مطابق معیارهای تعریف شده و با کیفیت بلند آموزش میدهد.این بانوان بعد از بدست آوردن اموزش های مسلکی و نظامی در راستای تقویت حضور زنان در سکتورهای خصوصی ایفای وظیفه مینایند.مسوولین مرکز تعلیمی تصدی ملی محافظت عامه تلاش دارند تا هر چه بیشتر روی بلند بردن کیفت آموزشی در این مرکز بپردازند.