ريس عمومی تصدی ملی محافظت عامه دگر جنرال ولی محمد احمدزی با بزرگان قومی ولسوالی چهارا سیاب ولایت کابل دیدار نموده، و در رابطه به امنیت بند شاه توت صحبت کرد.
در این دیدار بزرگان قومی ولسوالی چهاراسیاب به رییس عمومی تصدی ملی محافظت عامه وظیفه جدید را تبریک گفته، و مشکلات خویش را در رابطه به بند شاه توت شریک نمودند.
ریس عمومی تصدی ملی محافظت عامه دگر جنرال ولی محمد احمدزی از بزرگان قومی ولسوالی چهاراسیاب ابراز تشکری کرده و اضافه نمود که، بند شاه توت یکی از پروژه مهم ملی شمرده می شود، و مسولیت تامین امنیت این پروژه ارزشمند ملی به دوش محافظین محافظت عامه می باشند.
آقای احمدزی علاوه نمود و گفت، به هیچ کسی اجازه نخواهد داد تا کار ساخت و ساز این پروژه مهم ملی را به تهدیدات امنیتی مواجه کند.
ودراخیر مجلس از برزګان قومی خواهش نمود تا در زمینه به امنیت کار ساخت و ساز بند شاه توت با محافظین محافظت عامه همکار باشند.