جلسه کاری درتصدی ملی محافظت عامه با اشتراک نمایندگان وزارت تحصیلات عالی، وزارت دولت در امور صلح، اداره مستقل ارگان های محلی، اداره ملی احصایه، اداره عالی تفتیش، و یک تعداد نمایندگان دیگر ادارات ملی دایر گردید..
در این جلسه مل پاسوال احمد فیصل الله داد معاون عملیاتی تصدی ملی محافظت عامه صحبت نموده افزودند، به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری، جمهوری اسلامی افغانستان، تمام وزارت خانه ها و ادارات ملی مکلف اند، با تصدی ملی محافظت عامه قرارداد امنیتی بسته، تا محافظین تصدی ملی محافظت عامه به گونه مطمین امنیت شان را تآمین نمایند
تعدادی از نمایندگان وزارت خانه ها و ادارات ملی که عقد قرارداد امنیتی با تصدی ملی محافظت عامه دارند، با ابراز رضایت از برخورد مسلکی محافظین تصدی ملی محافظت عامه یاداوری وقدردانی نمودند.
این در حال است که مسولیت تآمین امنیت یک تعداد وزارت خانه ها و ادارات دولتی قبلآ با عهده محافظین تصدی ملی محافظت عامه قرار داشته است.